Zamknięcie naboru na wsparcie pomostowe finansowe


Zgodnie z zapisami §5 ust. 8 Regulaminu przyznawania wsparcia pomostowego finansowego realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „MÓJ SZEF TO JA! II” RPMP.08.03.01-12-0143/17 informuję, że ze względu na przekroczenie przez dotychczas złożone wnioski dostępnej puli środków poniższy nabór wniosków kończy się dnia 30.09.2020 o godz. 14.15 (decyduje data i godzina wpływu wniosku na adres biuro@czas.sacz.pl).

W przypadku wygenerowania oszczędności pozwalających na przeprowadzenie kolejnego naboru informacja o ewentualnym kolejnym naborze zostanie opublikowana w formie ogłoszenia na stronie internetowej https://2.mojszeftoja.pl/do-pobrania/